Du som är andrahandshyresgäst i en fastighet som Stiftelsen Karlstadshus äger

Varför vi behandlar dina uppgifter

Stiftelsen Karlstadshus behandlar dina personuppgifter för att administrera ansökan om andrahandsupplåtelse.

Vad ingår i behandlingen

1.0 Vi behandlar dina uppgifter när vi tar ställning till om förstahandshyresgästens ansökan om andrahandsupplåtelse ska godkännas och om du kan godtas som andrahandshyresgäst. Vid avslag på ansökan kan förstahandshyresgästen ansöka om hyresnämndens tillstånd att få upplåta lägenheten i andra hand. Då kan vi komma att behandla dina uppgifter när vi tillvaratar våra rättsliga anspråk i hyresnämndsärendet. Vid bifall till ansökan om andrahandsupplåtelse till dig behandlar vi dina uppgifter för att veta vem som nyttjar objektet (exempelvis bostaden, lokalen, parkeringsplatsen) när det är upplåtet i andra hand

Vilka personuppgifter vi använder

1.1 Namn, personnummer eller samordningsnummer, kontaktuppgifter, namn och kontaktuppgifter på referenspersoner du angett samt uppgifter från dessa om hur du skött ditt boende.

Laglig grund

1.2 Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ta ställning till ansökan om andrahandsupplåtelse inklusive om vi kan godta dig som andrahandshyresgäst samt för att vi ska veta vem som har rätt att nyttja objektet under tiden det är upplåtet i andra hand.

Hur vi samlar in uppgifterna

Från förstahandshyresgästen och dig. Kontroll av uppgifternas korrekthet samt komplettering och uppdateringar av dessa kan komma att göras genom avstämning mot privata och offentliga register såsom SPAR.

Ikon Ingång för en sida