Integritet

Hur hanterar Stiftelsen Karlstadshus dina personuppgifter?

Det är mycket viktigt för oss på Stiftelsen Karlstadshus att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar dem. Vi skyddar och behandlar dina uppgifter på ett korrekt sätt. När vi behandlar dina personuppgifter förhåller vi oss bland annat till gällande dataskyddsförordning, GDPR.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till dig som fysisk person. Inte bara uppgifter som man typiskt tänker på som namn och personnummer utan även bilder på dig, ljudupptagningar där du förekommer och din dators IP-adress är exempel på personuppgifter.

Vissa personuppgifter har ett starkare skydd enligt dataskyddsförordningen. Det handlar om så kallade känsliga personuppgifter, exempel på det är hälsouppgifter och facklig tillhörighet. Sådana uppgifter behandlar vi med särskild aktsamhet.

Med behandling avses allt man gör med en personuppgift. Exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Stiftelsen Karlstadshus med organisationsnummer 873200-1105 är personuppgiftsansvarig för behandlingarna som vi redogör för i denna Integritetspolicy. En personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen och medlem för en behandling.

Vilka uppgifter behandlar vi och varför?

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Stiftelsen Karlstadshus sparar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen av uppgifterna. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna så att det inte längre går att koppla dem till dig. Detta förutsatt att uppgifterna inte är nödvändiga för någon annan av våra behandlingar.

En och samma personuppgift kan behandlas för flera olika ändamål. Det innebär att en uppgift som inte längre behövs för ett ändamål kan finnas kvar och behandlas för ett annat ändamål för vilket uppgiften fortfarande behövs.

När vi behandlar personuppgifter om dig under ett pågående avtalsförhållande eller annan pågående relation sker löpande gallring av uppgifter som inte längre behövs.

Vi behandlar bland annat personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan närsomhelst meddela oss att du inte vill motta sådan från oss och i varje utskick som sker digitalt finns en länk där du kan avregistrera dig från ytterligare utskick.

Om du har registrerat dig för att motta nyhetsbrev från oss kommer vi att behandla de uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta sådan information. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta nyhetsbrev.

För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, exempelvis garantikrav, raderas eller avidentifieras personuppgifter som kan ligga till grund för anspråk mot oss när eventuella krav preskriberats, det vill säga vi sparar uppgifterna under preskriptionstiden.

När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag, exempelvis bokföringslagen, behåller vi uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen.

Vilka kan vi komma att dela information om dig med?

Stiftelsen Karlstadshus kan komma att dela dina personuppgifter med andra organisationer, företag eller myndigheter inom ramen för de behandlingar vi gör.

Stiftelsen Karlstadshus säljer aldrig vidare dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kan komma att delas med följande kategorier av mottagare.

  • IT-tjänsteleverantörer (exempelvis för system, support, lagring och kundserviceärenden) och leverantörer av scanningtjänster (scanning av exempelvis avtal)
  • Entreprenörer för ombyggnad eller nybyggnad av lägenheter samt för fastighetsförvaltningstjänster
  • Elbolag, bredbandsbolag, kabel-tvbolag, larmföretag etc.
  • Störningsjourer och inkassobolag
  • Kreditupplysningsföretag
  • Marknadsförings- och kundundersökningsbyråer
  • Banker (för hantering av in- och utbetalningar)
  • Företag som tillhandahåller betalningslösningar
  • Postombud och leverantörer av digitala kommunikationstjänster

Stiftelsen Karlstadshus kan i vissa fall även komma att dela dina personuppgifter med andra mottagare. Det kan ske exempelvis om vi är skyldiga att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut, för att utreda, bevaka eller tillvarata våra rättsliga anspråk eller om vi avser sälja en fastighet eller delar av vår verksamhet. Utlämnande kan då komma att ske till domstolar, polisen eller andra myndigheter, juridiska ombud och andra externa rådgivare samt potentiella köpare.

Stiftelsen Karlstadshus strävar efter att dina personuppgifter endast ska behandlas inom EU/EES. I undantagsfall kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU/EES, exempelvis om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som själv eller genom en underleverantör är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES.

Mottagare som hanterar personuppgifter för Stiftelsen Karlstadshus räkning såsom personuppgiftsbiträde, ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss. Avtalet syftar till att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt. Personuppgiftsbiträden får endast behandla dina uppgifter enligt de instruktioner vi ger dem och får inte behandla uppgifterna för egna ändamål. De är också skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter. Om ett personuppgiftsbiträde hanterar personuppgifter utanför EU/EES, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter med anledning av detta.

Om vi delar dina personuppgifter med en mottagare som själv blir personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter, exempelvis en myndighet eller en bank, ansvarar mottagaren för behandlingens laglighet. Stiftelsen Karlstadshus lämnar bara ut personuppgifter till mottagare vi litar på.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Rätt till tillgång
Du har rätt att få veta om vi behandlar några uppgifter om dig och, om så är fallet, att få en kopia av de uppgifter vi har om dig, ett så kallat registerutdrag.
Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas samt att komplettera med uppgifter som saknas om de är relevanta för ändamålet med behandlingen.
Rätten att bli glömd, begränsning samt invändning mot behandling
Du har rätt att begära att uppgifter om dig raderas bland annat om de inte längre behövs för det syfte de samlades in eller om de baseras på ditt samtycke och du återkallar detta. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Vidare har du rätt att göra invändning mot behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller efter en intresseavvägning. Invänder du mot behandling för direktmarknadsföring upphör vi direkt med behandlingen. Invänder du mot behandling som sker med stöd av intresseavvägning, får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format eller få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast för uppgifter som du har tillhandahållit Stiftelsen Karlstadshus och som behandlas av oss med samtycke eller avtal som laglig grund.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål men om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakta oss

Har du frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss.

Stiftelsen Karlstadshus kundtjänst: 054 – 29 34 40
E-post: GDPR Stiftelsen Karlstadshus
Vill du kontakta Dataskyddsombudet skriv DSO i ämnesraden.
Postadress: Stiftelsen Karlstadshus, Box 37, 651 02 Karlstad

Ändringar av denna integritetspolicy
Stiftelsen Karlstadshus kan i framtiden göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen av Integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på https://stiftelsen-karlstadshus.se/integritet

Publicerad: 24 maj, 2018 | Senast uppdaterad 29 september, 2020

Ikon Ingång för en sida