Du som är hyresgäst i en fastighet som Stiftelsen Karlstadshus äger

Varför vi behandlar dina uppgifter:

Stiftelsen Karlstadshus behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera hyresförhållandet med dig och uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd. Vidare behandlar vi dina uppgifter för att erbjuda och tillhandahålla dig tjänster och service utöver vad som ingår i hyresavtalet.

Vad ingår i behandlingen:

1.0 Vi behandlar dina personuppgifter när vi skickar ut blanketter, hyresavier och hanterar dina betalningar, sammanställer underlag för debitering baserat på förbrukning av exempelvis el, vatten eller värme, när vi skickar ut information till dig som du behöver som hyresgäst, när du kontaktar oss, vid hantering av felanmälningar och underhållsåtgärder i din lägenhet, för nyckeladministration, i samband med störningsärenden, vid behandling av ansökningar om andrahandsupplåtelser eller lägenhetsbyte och vid hyresförhandlingar. Vidare kan vi komma att behandla uppgifter om dig för att tillvarata rättsliga anspråk om du bryter mot hyresavtalet eller dina förpliktelser som hyresgäst i övrigt.

2.0 Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter i samband med exempelvis driftövervakning av huset (såsom fjärravläst mätning av lägenhetstemperatur för injustering av värme), om du använder bokningssystem eller elektroniska nycklar/passerbrickor, för trapphusinformation om hyresgäster, utskick av nyhetsbrev, för att erbjuda information på annat språk än svenska, hantera ärenden om bostadsanpassning och för försäkrings- och skadeadministration.

3.0 Om du köper tjänster av oss kopplat till ditt boende (exempelvis flyttstädning) kommer vi att behandla de uppgifter som behövs för att utföra, administrera och ta betalat för tjänsten.

4.0 Om du beställer blanketter av oss, behandlar vi dina uppgifter när vi skickar blanketterna till dig.

Vilka personuppgifter vi använder:

1.1 Vi behandlar namn, personnummer eller samordningsnummer, kontaktuppgifter, uppgift om eventuellt ombud eller företrädare, vilka avtal du har med oss, kontonummer och andra betalningsuppgifter, förekomsten av säkerhet (exempelvis borgen eller deposition), betalningshistorik (uppgifter om utställda fakturor, betalningar och eventuella betalningsdröjsmål), information om lägenheten, uppgifter om åtgärder som ska utföras i lägenheten och som är nödvändiga för tillträde. För att tillvarata rättsliga anspråk med anledning av avtalet kan vi komma att behandla uppgifter om exempelvis störningar, otillåten användning eller överlåtelse av lägenheten, meddelanden till socialnämnden i anledning av betalningsförsummelser eller störningar, misstanke om brottslig verksamhet i lägenheten som kan läggas till grund för förverkande eller som hyresvärd är skyldig att beivra (exempelvis koppleri) eller andra förhållanden som kan ligga till grund för att hyresavtalet ska upphöra eller krav mot dig.

2.1 Vi behandlar namn, personnummer eller samordningsnummer, kontaktuppgifter, lägenhetsinformation, boknings- och passageloggar i elektroniska nyckelsystem, kontaktuppgifter till anhöriga, språkpreferenser, uppgifter om bostadsanpassning av lägenheten (vi behandlar endast uppgifter om hälsodata om du lämnar sådana till oss) och uppgifter nödvändiga för hantering av skade- och försäkringsärenden.

3.1 Vi behandlar namn, personnummer eller samordningsnummer, kontaktuppgifter och uppgifter som behövs för utförande och administration av tjänsten samt betalningshistorik (uppgifter om utställda fakturor, betalningar och eventuella betalningsdröjsmål).

4.1 Vi behandlar namn och kontaktuppgifter samt uppgift om beställd blankett.

Laglig grund

1.2 Avtal (Hyresavtalet)

2.2 Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna förvalta fastigheten på att rationellt sätt och tillgodose önskemål om bostadsanpassning.

3.2 Avtal (Tjänsteavtalet)

4.2 Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla dig beställda blanketter.

Hur vi samlar in uppgifterna:

Från dig i samband med att avtalet tecknades och senare när du kommunicerar med oss. Vidare skapas uppgifter om dig under hyresförhållandet (exempelvis om din el- och vattenförbrukning, bokningar du gör och passageloggar). Kontroll av uppgifternas korrekthet samt komplettering och uppdateringar av dessa kan komma att göras genom avstämning mot privata och offentliga register såsom SPAR.